Piacok üzemeltetése

Elérhetőségek

ZÖLDSÉGPIAC

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u. 2.
Telefonszám: 06 30 338-28-15

Nyitva tartás:
Minden nap 5:00-14:00
Ünnepnapokon ZÁRVA!

Piaci rendtartás

Érvényes: 2016. január 04-től

Hajdúszoboszló Zöldségpiac
4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u. 2.

A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt a Piac házirendjét a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009 (III.13.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Piaci házirend a piac területén rendszeresen vagy alkalomszerűen tartózkodó értékesítő, vásárló vagy egyéb gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező.

2. A házirend a zöldségpiac teljes területére kiterjed.

3. A piac szabadtéri árusítóhelyein (szektorok) a közegészségügyi, valamint a forgalomba hozatali szabályok és előírások betartásával a következő termékek hozhatók forgalomba:

 • zöldség, gyümölcs, az állati eredetű élelmiszerek közül tojás, méz, savanyúság, magvak, palánta, virág, egyéb.
 • egyéb élelmiszerek: tartósított élelmiszer, száraztészta, egyéb.
 • Növényvédő szerrel kezelt mezőgazdasági termékek csak az élelmezés-egészségügyi határidő letelte után hozhatók forgalomba. Felhívásra az erre vonatkozó nyilvántartást (permetezési napló) be kell mutatni.

4. A piaci árusítóhelyeken értékesítési tevékenységet folytathat:

 • az a gazdálkodó szervezet, amelyet a cégjegyzékbe bejegyeztek, és rendelkezik a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyekkel,
 • az a természetes személy, aki érvényes őstermelői igazolvánnyal (adószámmal, regisztrációs számmal) rendelkezik,

illetve kistermelőként regisztráltatta magát az illetékes hatóságnál (saját termékeit árusítja) és betartja a működésre vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, ide értve a piac házirendjét is.

5. A piac területén bérelt egységekben (üzlet) kizárólag a bérleti szerződésben meghatározott tevékenység folytatható.

6. Minden élelmiszert értékesítőnek biztosítania kell a forgalomba hozott áruk nyomon követhetőségét, címkézését, stb. Tilos az áru eredetét meghamisító átcsomagolás átcímkézés.

7. A piac nyitvatartása: minden nap reggel 6 órától 14 óráig. Árufeltöltés mindennap reggel 5 órától biztosított, folyamatosan.

8. A piacon a helyfoglalás, az áruk kirakása csak a házirendben, illetve a piacfelügyelő által meghatározott rend szerint történhet. A jogtalanul elfoglalt helyet a jogosult kérésére a foglaló köteles elhagyni. A nyitvatartás alatt megüresedő helyek elfoglalhatók.

 • Az árusítóhelyek előre egy vagy több hónapra is lefoglalhatók, de továbbértékesítésük, átengedésük tilos. Az árusítóhelyek a piac -nyitvatartási idő alatt a jogosultak rendelkezésére állnak.
 • Az elárusítóhelyekről szerződés nem készül, amennyiben a bérlő nem fizeti be a következő hónapi bérleti díjat, úgy a helyet az üzemeltető szabadon értékesítheti, ebben az esetben bérlő más helyre nem tarthat igényt.
 • A piaci házirend megsértése esetén a helybiztosítási azonnali hatállyal felmondható.

9. A helyhasználati jogosultság kizárólag az e célra kialakított árusító asztalra és előtte maximum 1 sor ládányi helyre vonatkozik. Ezen túli területhasználat tilos. Amennyiben a területhasználat (áru- vagy göngyöleg- kirakodás) a közlekedést zavarja, és ez a felszólítás ellenére ismétlődik, a helyfoglalás felmondható, illetve a piac igénybevételéből kizárható.

10. Az árusító helyeket a piac zárásakor kiürítve kell elhagyni. A társaság jogosult a záráskor ki nem ürített helyről az ott lévő árut, járművet, eszközt a tulajdonos költségére és veszélyére elszállítani, illetve elszállíttatni, s azokat jellegüktől függően megsemmisíteni, vagy tárolni. Amennyiben a tárolt áruért, eszközért a tulajdonos 3 munkanapon belül – a tulajdonjog, illetve a használati jog igazolása mellett – nem jelentkezik, a társaság azokat szabadon értékesítheti. A tárolásért a Társaság díjat számíthat fel.

11. A tartós és az alkalmi helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet köteles rendeltetésszerűen használni. A házirend megszegése esetén a piacfelügyelő jogosult felszólítani a helyhasználót a rendeltetésellenes használat azonnali megszüntetésére. Ennek eredménytelensége esetén a piacfelügyelő a helyhasználati jogosultságot azonnali hatállyal megvonhatja, illetve a bérleti szerződés felmondását kezdeményezheti.

12. Az elárusítóhelyet rendszeresen nem használótól, illetve másnak átengedőktől, az elárusítóhelyet a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt visszaveszi.

13. A piacra behozott áruk, értékek megőrzése az áru tulajdonosának, illetve megbízottjának a feladata. Azok hiányáért, megromlásáért a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt felelősséggel nem tartozik.

14. A biztonságos és folyamatos közlekedés fenntartása érdekében TILOS:

 • a piac területén a közlekedési utakat, kijáratokat és vészkijáratokat eltorlaszolni gépjárművel, áruval vagy göngyöleggel,
 • álló gépjármű motorját járatni vagy a járművet javítani,
 • a vásárlói járművel a piac területére árut beszállítani,

15. A piac egész területén fokozott gondot kell fordítani az élelmiszer-higiéniai, közegészségügyi, környezetvédelmi előírások betartására.

16. A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot az árusítás ideje alatt folyamatosan összetakarítani, és a hulladékfajtára kijelölt tárolóba tenni.

17. TILOS a piac árusításra kijelölt részén kívül (pl. a piac előtti parkolóhelyeken), továbbá a piac szabadtéri árusítóhelyein a nyitvatartási időn kívül adásvételt folytatni.

18. TILOS a piac működését zavaró magatartás tanúsítása.

19. A piacon értékesítő tevékenységet folytatók (nagykereskedők, termelők) kizárólag hitelesített mérőeszközt használhatnak.

20. A bérlő felelős a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos hatósági előírások (közegészségügyi, tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi, vagyonvédelmi stb.) betartásáért. A bérlő köteles gondoskodni a bérleménye területén a rágcsáló és rovarirtásról.

21. A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt a piacfelügyelő útján ellenőrzi a Piaci Házirend betartását. A bérlő köteles lehetővé tenni a bérlemények rendeltetés szerinti használatának ellenőrzését a zöldségpiac megbízottja részére.

22. A házirendben foglalt követelményeket, magatartási normákat súlyosan megszegőkkel szemben a társaság a piacról való kitiltás eszközével is felléphet.

Hajdúszoboszló, 2016. január 04.

Nyéki István
vezérigazgató

Zöldségpiaci díjak

Napi jegy:

Egy asztal 500 Ft
Másfél asztal 1.000 Ft
Két asztal 2.000 Ft
Parkoló 3.500 Ft

Bérlet:

Nyugdíjas (helyi) őstermelő 8.500 Ft
Kereskedő és nyugdíjas őstermelő (nem helyi) 14.000 Ft
Parkoló 30.000 Ft

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Ügyfélszolgálatok:

Nyugati sor 5.
06 (52) 557-400

Bethlen utca 2.
06 (52) 558-658