KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

 

 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

 

Építési beruházás

[ ]

Árubeszerzés

[x]

Szolgáltatás

[ ]

Építési koncesszió

[ ]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

Szolgáltatási koncesszió

[ ]

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.
Postai cím:
Nyugati sor 5.
Város/Község
Hajdúszoboszló
Postai irányítószám:
4200
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Kovácsné Végh Margit
Telefon:
52-557-401
E-mail:
kovacsne.vm@t-online.hu
Fax:
52-362-629
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.hszoboszlovgrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [x]

Egyéb [ ]

Egyéb (nevezze meg):

 

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

1 db 16+2 m3-es hulladékgyűjtő célgép beszerzése

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) [ ] Építési beruházás

b) [x] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

[ ] Építési koncesszió

[x] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

 

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

NUTS-kód HU321

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Szállítási szerződés 1 db új hulladékgyűjtő célgép beszerzése 16+2 m3-es felépítménnyel

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy34144511-3  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

1db új hulladékgyűjtő célgép beszerzése 16+2 m3-es felépítménnyel a dokumentációban meghatározott műszaki feltételekkel

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

 

 

 

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés (év/hó/nap)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Késedelmes szállítás esetén ajánlatkérő napi 0,4 %-os késedelmi kötbér igénylésére jogosult. A kötbér maximális értéke a szállítási ár 10 %-a. Ha a szállítási késedelem a 30 napot meghaladja, ajánlatkérő ezen felül a szerződés felmondására is jogosult. Az ajánlatban vállalt jótállási kötelezettség.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A számla kiegyenlítése a szerződés szerinti teljesítést követően 15 napon belül átutalással történik. A számlák kiegyenlítésénél a Kbt. 305. § -a alapján kell eljárni. Előleg fizetését az ajánlattevő kizárja.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében vagy a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban vagy a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód Kbt. 249. § (3) szerint:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban kell nyilatkoznia a Kbt 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban rögzített kizáró okok fenn nem állásáról.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan 10 % alatti alvállalkozót, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében vagy a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
P/1: A Kbt. 66. § (1) b) pontja alapján a legutolsó 3 lezárt év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának másolatát
P/2: A Kbt. 66. § (1) c) pontja alapján nyilatkoznia kell az előző, beszámolóval lezárt 3 év teljes – ÁFA nélkül számított – árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban hulladékgyűjtő célgép értékesítésből származó – ÁFA nélkül számított – árbevételéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P/1: Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a legutolsó 3 lezárt év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának bármelyikében a beszámoló szerinti adózott eredmény negatív (önállóan kötelesek megfelelni).
P/2: Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik az előző 3 évben évenként legalább a teljes – ÁFA nélkül számított – 28 millió Ft-ot elérő árbevétellel és hulladékgyűjtő célgép értékesítésből származó – ÁFA nélkül számított – 28 millió Ft-ot elérő árbevétellel (együtt is megfelelhet).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
M/1: A Kbt. 67. § (1) a) pontja szerint, a hírdetmény megjelenésének időpontja előtti 3 év legjelentősebb hulladékgyűjtő célgép (új) szállításának ismertetése a Kbt 68. § (1) bekezdése szerinti referencia igazolással. A referencia igazolásnak tartalmaznia kell a szerződés tárgyát, a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét és a leszállított mennyiséget.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M/1: Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik a hirdetmény megjelenésének időpontja előtti 3 évből évenként 1 db hulladékgyűjtő célgép szállítására vonatkozó referenciával. A járművekért fizetett ellenszolgáltatás egyenkénti minimális értéke 25 millió Ft (ÁFA nélkül) (együtt is megfelelhet).

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]

 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ]

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[x]

 

Tárgyalásos

[ ]

 

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[ ]

 

Tárgyalásos

[ ]

 

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]

[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

 RészszempontSúlyszám
1.Komplett, összeszerelt célgép ajánlati ára65
2.A célgép alvázának jótállása (kötelező jótálláson felül)10
3.A célgép felépítményének jótállása (kötelező jótálláson felül)10
4.A célgép alváz-hajtásláncának jótállása (kötelező jótálláson felül)10
5.Szállítási határidő5

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

 

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

1/2011K

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2011/05/06 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 30000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció beszerzésének határideje: a IV.3.4. pontban meghatározott ajánlattételi határidő. A dokumentáció átvehető munkanapokon 8.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-10.00 óra között a dokumentáció átvételének helyszínén (I.1.) pont) történő készpénzes befizetéssel, illetve a Kbt. 54. § (8) bekezdése esetén az ajánlatkérőnek a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10200335-41810002 számú számlájára kell a dokumentáció ellenértékét átutalni. A dokumentáció postai úton történő elküldése kérelem alapján történik, melyhez az átutalást igazoló bizonylatot is csatolni kell. A kérelemben meg kell adni: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye, a dokumentáció pontos postázási címe (ha az előző névtől és címtől eltérő, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon és fax száma. A dokumentáció ára: 30.000 Ft + ÁFA.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2011/05/06 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2011/05/06 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Helyszín : 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. földszinti tárgyaló (fszt. 2. szoba).

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján jogosultak.

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontja alapján eredményhirdetést nem tart, az összegezés megküldésének várható időpontja: 2011.05.20.

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2011.05.30.

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

igen [x] nem [ ]

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentációt - a Kbt. 54. § (6) bekezdése alapján - ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának meg kell vásárolnia.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1-100

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Értékelés módszere:
1). és 5). bírálati résszempont esetében: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2010. évi 152. szám) szóló módosított ajánlása 1. ba) pontjában meghatározott fordított arányosítás.
2), 3) és 4). bírálati résszempont esetében: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2010. évi 152. szám) szóló módosított ajánlása 1. bb) pontjában meghatározott egyenes arányosítás.
Bármely résszempontnál nulla vállalása esetén ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében egy pozitív egységet vesz figyelembe. A kapott eredmények 2 tizedesjegy pontossággal kerülnek meghatározásra a kerekítés szabályai szerint.

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?

igen [x] nem [ ]

V.7) Egyéb információk:

1. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlati dokumentáció megvásárlását megelőzően, annak kötelezettség nélküli megtekintésére a dokumentáció megvásárlásának helyszínén és idejében.
2. A szerződés tervezetet az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
3. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
4. Ha több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz.
5. Az ajánlati árat fix nettó árként, HUF-ban kérjük meghatározni, mely ár tartalmazzon minden felmerülő költséget (szállítás, vizsgáztatás, forgalomba helyezés, stb). A gépjármű átírási illetéke ajánlatkérőt terheli.
6. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdésben foglaltakra, a Kbt. 4. § 2. és 3/D pontjaiban foglalt értelmező rendelkezésre illetve a Kbt. 71. § (2) és (4) bekezdéseire tekintettel.
7. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan., valamint azt, hogy e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1) és (3) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
8. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 83. §-a alapján a hiánypótlásra.
9. Ajánlattevő – a Kbt. 56. §-a értelmében – írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet.
10. Az ajánlat kidolgozásával, benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevők viselik.
11. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
12. Az ajánlatokat 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), cégszerűen aláírva kell benyújtani, egyértelműen megjelölve az „eredeti” és „másolati” példányokat. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredetiként megjelölt példány az irányadó. A csomagolásokon a következőt kell feltüntetni: „Ajánlat 1db új hulladékgyűjtő célgép beszerzése 16+2 m3-es felépítménnyel”. „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!”.
13. Az ajánlatot, valamint az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat olyan személynek kell aláírnia, aki jogosult az ajánlattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló dokumentumok aláírási címpéldány vagy meghatalmazás másolatát az ajánlathoz csatolni kell.
14. Az ajánlattevő (és adott esetben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója) cégadataiban folyamatban lévő változásbejegyzés esetén az ajánlathoz csatolni kell a változásbejegyzési kérelmet (ellenkező esetben nyilatkozni ennek hiányáról).
15. Az ajánlattevők részéről az ajánlatkérő kéri magyarországi bejegyzésű cég esetén az ajánlattételi felhívás közzétételének időpontjánál 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatban történő benyújtását.
16. Az ajánlattevőnek – név és elérhetőség (telefon, telefax, e-mail) feltüntetésével – meg kell jelölni azt a személyt, aki a közbeszerzési eljárás során részükről kapcsolattartásra és joghatályos nyilatkozatok megtételére jogosult.
17. A közbeszerzés teljes mértékben saját forrásból valósul meg.
18. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. szabályai szerint kell eljárni.

 

 

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/04/12 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

 

 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

 

 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

 

A rész száma 1 meghatározás

1) A rész meghatározása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

3) Mennyiség vagy érték

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------